Sunday 23 January 2011

20110122-23 Suzhou Xian Jiaotong Liverpool UniversityI was teaching a module of a Master degree in Suzhou in Jan 2011